ALGEMENE VOORWAARDEN Verkeersschool Rob Dost (KVK. 64475220) Artikel 1 De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels: 1.1 De leerling krijgt theorie‐ en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).   1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool gereserveerd  nadat de examenkosten of het pakket betaald zijn.   1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. Alleen in geval van onmacht, kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.   1.4 De rijles die bestaat uit 60 minuten, moet volledig worden benut voor de leerling. Het is niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben. Voorbeeld: Boodschappen doen, koffiepauze houden of lange (telefoon)gesprekken voeren. Uitzondering: Iets te drinken halen of het houden van een sanitaire stop vallen hier expliciet buiten. 1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede verzekering afgesloten.   1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan wordt de leerling hiervan zo snel (als) mogelijk op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.   1.7 De lesauto is schoon, netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt, gegeten of gebruik gemaakt van communicatiemiddelen zoals een telefoon. De GSM dient tijdens de rijles uitgezet te worden. 1.8 De instructeur heeft schone handen en zit fris naast de kandidaat. Artikel 2 De leerling dient zich te houden aan de volgende regels: 2.1 Om lessen te volgen moet de leerling tenminste 16,5 jaar zijn.  Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.   2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.   2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren telefonisch melden, dus niet via SMS of Whats App, anders heeft de Rijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.   2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en  spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte of zaken die je van te voren vergeet aan te geven, zoals opname vakantie of dergelijke.   2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische  toestand, medicijn, alcohol en of  drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.   2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. 2.7 De leerling heeft schone handen en zit fris naast de instructeur en is verder  verzorgd. Artikel 3 Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden: 3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor aanvang van iedere losse les.   3.2 De betaling van de eerste termijn van het lespakket dient uiterlijk 1 week na dagtekening van de factuur voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de resterende lessen en/of examens stop gezet. Voor de mogelijkheid om te betalen in twee termijnen zijn de betaaldata op de factuur vermeld, dit in verband met het eventueel volgen van een spoedopleiding.   3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt er dan echter ook niet betaalt dan ontvang je 7 dagen na de mondelinge waarschuwing een herinneringsfactuur van de achterstand.  De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 16,50 aan administratiekosten  inclusief BTW. Bovendien mag de Rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de herinneringsfactuur. Deze rente bedraagt de wettelijke rente. 3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , weet dan, dat de Rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.   Artikel 4 Examen of Herexamen: 4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de  leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.   4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één losse rijles te berekenen. Artikel 5 Beëindigen van een (les)contract of ander overeenkomst: 5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als:   De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)   De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.   Artikel 6 Aanvullende afspraken: 6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling (ouders/voogd) maken. Deze zullen dan in een overeenkomst worden vastgelegd. Echter deze AV zullen op al onze aanvullende overeenkomsten van kracht blijven.   Artikel 7 Lespakket: 7.1 Lesuren worden zoveel mogelijk in blokken van twee uur gegeven, de leerling moet hier ook rekening mee houden. Artikel 8 Vrijwaring: Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: 8.1 De Rijschool kan onder normale condities de leerling niet aansprakelijk stellen, Verkeersschool Rob Dost draagt zelf het risico.   8.2 Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt of  een bekeuring wordt verkregen, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. Voorbeeld: Als de instructeur een aantal malen heeft verteld, let op je snelheid of niet te dicht langs geparkeerde auto’s (ruimtekussen), dan verwacht de instructeur dat de leerling zijn aanwijzingen ook daadwerkelijk opvolgt.   8.3 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan wordt de leerling bij een aanrijding aansprakelijk gesteld. Neem altijd contact met  de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.   8.4 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.   Artikel 9 Algemene Voorwaarden (AV) en bemiddeling en geschillen: 9.1 De AV liggen/bevinden zich altijd ter inzage in de lesauto   9.2 De AV kun je raadplegen via de webpagina of sub pagina’s.   9.3 De AV zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel (KVK) te Leeuwarden.   9.4 Op deze AV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.   9.5 De rijschool en de leerling trachten eerst bij een geschil er samen uit te komen indien de leerling minderjarig is zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld.   9.6 De leerling kan, als de in lid 5 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling er niet de voorkeur aan geeft of niets meer onderneemt, bij geschillen tussen leerling en de rijschool terzake van de in de artikelen 1 t/m 8 van de in deze AV bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken.
De Rechtswinkel is zonder meer een laagdrempelige organisatie, waarbij  u vaak kosteloos advies krijgt (T) 0900 ‐ 2020 180 (lokaal tarief). U kunt zich ook bijvoorbeeld wenden tot DAS Rechtsbijstand (T) 020 ‐ 564 41 50. U kunt een ADVOCAAT raadplegen en eventueel ook een procedure laten starten. U kunt zich ook wenden tot het Juridisch Loket (T) 0900 ‐ 8020 (€ 0,10 p/m)
Mochten er toch nog vragen zijn, mail de rijschool dan: info@rijschoolleeuwarden-robdost.nl